App Store Google Play

Стратегія стійкого розвитку

23.10.2009 09:55

Завдяки науково-технічному прогресу в XX столітті поліпшення економічної ситуації в більшості країн світу перетворилося на стійку тенденцію. Це створило умови для значного підвищення рівня життя, а населення планети збільшилося майже в чотири рази. Але якою ціною вдалося цього досягти? Зворотним боком економічного розвитку стало повсюдне спустошення природних ресурсів і глобальне забруднення навколишнього середовища. Сьогодні, в період глобальної фінансово-економічної кризи, об'єми промислового виробництва значно скоротилися і екологічна ситуація дещо покращилась. Хоча до якісного навколишнього середовища, звичайно, ще далеко. Але спад виробництва дестабілізував економіки країн. Вслід за економічними проблемами потяглися соціальні. Як привести у відповідність економічні, соціальні і екологічні чинники? Як досягти рівноваги між людиною, виробництвом і навколишнім середовищем?

Європейські країни знайшли відповідь на ці питання, розробивши і упровадивши програми стійкого розвитку на рівні держав, регіонів і міст.

На Стокгольмській міжнародній конференції ООН у 1972 р., а потім у 1980 р. за ініціативою Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) була розроблена Всесвітня стратегія збереження природи, і концепція стійкого розвитку одержала широкий розголос. Були визначені основні умови стійкого розвитку: поступова заміна нинішніх технологій більш чистими й менш енерго- і ресурсомісткими; заміна невідновлюваних видів сировини відновлюваними; зниження темпів приросту чисельності населення; збільшення продуктивності праці (що призведе до підвищення якості життя); посилення ролі наддержавного регулювання і управління (через ООН і її організації), а також державного керівництва і управління, які забезпечать реалізацію вищеперерахованих цілей і умов на основі зміщення центру ваги з приватних (в основному, егоїстичних) інтересів у бік суспільних.

Концепція стійкого розвитку (КСР) має три складові: екологічну, економічну і соціальну. Недооцінка якої-небудь з них може призвести до перекосу. Наприклад, активний розвиток економіки країни при слабкому розвитку екологічного і соціального напрямів веде до порушення стійкого розвитку. Адже неможливо забезпечити поліпшення умов життя, якщо нарощування потужностей економіки не супроводжуватиметься зменшенням техногенних навантажень на людину і рішенням соціальних проблем в житті суспільства. Суть концепції - одночасне рішення всіх трьох задач стійкого розвитку, тобто зростання економіки при паралельних поліпшенні екологічної обстановки і рішенні соціальних питань.

Україна брала участь у Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку, що відбувалася в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. Там глави 178 держав (і України у тому числі) підписали Декларацію про стійкий розвиток, в якій були визначені основні принципи розвитку економіки в балансі з навколишнім середовищем і соціальною сферою. Пізніше, в 1999 році Верховна Рада України прийняла ще один міжнародний документ у цій сфері - "Конвенцію про доступ громадськості до інформації, ухвалення рішень і правосуддя з питань, що стосуються охорони навколишнього середовища". На жаль, все це так і залишилося на папері і не прискорило створення національної КСР України. На сьогоднішній день жодна з більше як 100 наших партій, жоден з кандидатів у Президенти України серйозно не розглядає цю концепцію як перспективний напрям розвитку країни. Але сформувати її в Україні на рівні країни і регіонів необхідно! На мій погляд, це важливий крок на шляху входження країни до Європейського співтовариства.

Що ж необхідно для того, щоб Україна вже найближчим часом перейшла на рейки стійкого розвитку? Я глибоко переконаний, що в першу чергу потрібно враховувати принципи КСР в процесі ринкових перетворень у сфері виробництва. Для цього треба активізувати економічні і політичні важелі стимулювання розвитку середнього і малого бізнесу, створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій, забезпечити розвиток системи підвищення професійного рівня фахівців в області сучасних методів менеджменту на основі інформаційних технологій. Необхідно також створити систему сервісного обслуговування, консалтингу, тренінгів, експертизи, аудиту в галузі розвитку середнього і малого бізнесу.

  Можна назвати найважливіші напрями перетворень:

 • екологізація виробництва;
 • адаптація і реабілітація населення до техногенних перевантажень;
 • використання нових технологій.

Розглянемо ці напрями більш детально.

Екологізація виробництва

Екологізацію виробництва необхідно розглядати як систему. Система складається із взаємопов'язаних складових, які підкоряються одна іншій. Наприклад, перед тим як визначати методи переробки промислових відходів, необхідно розглянути питання екологізації місць виникнення цих відходів. Якщо застосувати на виробництві механізми, за допомогою яких кількість викидів зменшиться, то витрати часу і засобів на їхню подальшу переробку також значно знизяться.

Спершу необхідно провести аналіз інформації щодо виробництва.

Певна річ, перш ніж встановити порядок здійснення екологізації виробництва, необхідно зібрати і проаналізувати всю інформацію про нього. Оскільки виробництво складається з певних складових, підлеглих одна одній і пов'язаних між собою, потрібно виявити ці складові з погляду впливу на навколишнє середовище.

Потрібно вибрати методи впливу на виробничу систему.

В Україні поширені глобальні очисні споруди. Це значить, що вони застосовуються для нейтралізації і утилізації всієї різноманітності шкідливих викидів. У розвинених країнах зовсім інший підхід. Там практикується очищення не викидів "взагалі", а їхнє локальне знешкодження, яке проводиться якомога ближче до джерела їхнього утворення. Як показав світовий досвід, таке локальне очищення набагато ефективніше. Це перспективний напрям екологізації, особливо в поєднанні з ідеєю безвідходного виробництва.

Звичайно, самі лише очисні заходи не дадуть належного результату. Необхідно замінювати технології виробництва більш сучасними, за яких кількість шкідливих відходів мінімізована. А поліпшення технологій виробництва напряму пов'язано із заміною устаткування на нове. В Україні це питання зараз стоїть досить гостро.

У той же час технологія і устаткування повинні мати достатній рівень гнучкості. Виробництву потрібно забезпечити можливість роботи з урахуванням можливих змін, оскільки постійно змінюються вимоги до якості продукції, до рівня викидів та інші вимоги.

Окрім вказаних існує ще багато інших методів, але перераховані вище - найбільш прості у застосуванні і актуальні для нашої країни.

Потім необхідно провести техніко-економічний аналіз обраних напрямів і методів екологізації. І зробити вибір еколого-економічно виправданого варіанту екологізації.

Адаптація і реабілітація населення до техногенних перевантажень

Стратегія стійкого розвитку включає програму виживання населення в умовах техногенних навантажень. Інакше просто безглуздо казати про стійкий розвиток держави.

Навіть якщо раптом політика екологізації стане пануючою в Україні, неможливо швидко вирішити завдання забезпечення виживання населення. Дуже велика в межах життя одного або навіть декількох поколінь шкода, завдана техногенною діяльністю людини середовищу її існування.

Тому для забезпечення виживання людини концепцію екологізації виробництва слід поєднувати з двома іншими: адаптації людини до умов життя в екологічно несприятливих умовах і вживання систем життєзабезпечення людини в середовищі її існування.

Адаптація людини передбачає розробку і реалізацію методів профілактики і реабілітації населення, заснованих на сучасних досягненнях науки. А також об'єднання зусиль у сферах науки, техніки, освіти й управління в умовах екологічної обстановки, що погіршується.

  Основними напрямами її реалізації можна назвати такі:

 • Організація системи екологічної освіти населення, особливо в екологічно напружених регіонах.
 • Виконання наукових досліджень зі створення медичних препаратів, переважно природного походження. В якості засобів екологічного захисту необхідні ліки для підвищення імунітету, очищення і відновлення організму людини. Потрібно розробити технології і устаткування для виробництва таких препаратів, методики їхнього застосування.
 • Проведення наукових досліджень із систематизації відомих і створення нових немедикаментозних методів адаптації людини до техногенних впливів. Необхідно знайти способи підвищення імунітету і зниження чинників ризику у населення, яке піддається дії шкідливого виробництва. У тому числі людей, що проживають у районах підвищеної забрудненості, а також професіонально пов'язаних зі шкідливими чинниками.
 • Створення промислового виробництва препаратів переважно на базі сировинних джерел України.

Вживання систем життєзабезпечення людини передбачає створення локальних систем життєзабезпечення для екологічно несприятливого середовища існування. Вже зараз вченими і фахівцями України розроблена техніка очищення питної води. Малогабаритні установки очищення води, а також повітря і продуктів харчування від токсичних речовин повинні прийти в кожну сім'ю вже сьогодні, оскільки вирішення глобальних завдань екологізації виробництва - справа не одного десятиріччя.

Використання нових технологій

На жаль, наша країна сьогодні не готова до приходу іноземних інвестицій. У нас поки що немає налагодженої схеми роботи на ринку інвестицій, недостатньо підготовлених фахівців, немає чітких інвестиційних програм. Фахівці державних підприємств і підприємці часто просто не готові до роботи у нових умовах. Причинами цього є: мовний бар'єр; недостатній рівень знань менеджменту, маркетингу, інформаційних і комп'ютерних технологій; відсутність серйозної роботи з пропаганди інвестиційної привабливості наших підприємств у міжнародних інформаційних джерелах; слабкі розвиток і використання у сфері бізнесу сучасних інформаційних технологій.

Серйозне відставання розвитку підприємництва в нашій країні є наслідком відсутності у виконавчої влади дієвих важелів впливу для стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу за ринковими законами. З іншого боку, це результат неготовності більшості підприємців до роботи на ринку інвестицій з використанням сучасних інформаційних технологій.

Створення мережі технологічних бізнес-інкубаторів могло б допомогти виправити положення. В завдання таких закладів входило б виведення інженерів і учених України на світовий ринок інтелектуальної продукції шляхом створення віртуального ринку нових розробок; надання допомоги інженерам і ученим у пошуку партнерів, інвесторів, спонсорів для комерціалізації розробок. Крім того, в таких «інкубаторах» здійснювалась би бізнес-експертиза, консалтинг, аудит і менеджмент з підготовки об'єктів інвестицій. Загальноприйнятими у світі і новими для нашої країни є механізми реалізації КСР на основі злиття середнього і малого бізнесу з інноваційним (заснованим на нових технологіях) бізнесом. Це призводить до появи принципово нового атакуючого технологічного бізнесу. В багатьох країнах він став основним чинником виходу з кризової ситуації. При цьому інтелектуальна власність стає товаром на ринку. Її захист і охорона стають не самоціллю, а засобом комерціалізації, пріоритетної в ринковій економіці. А атакуючі менеджмент і маркетинг стають основою сучасної стратегії комерціалізації інтелектуального товару.

  Можливий порядок організації атакуючого технологічного бізнесу є таким:

 • Створення інформаційного поля проекту і підприємства.
 •  Пошук потенційних партнерів і інвесторів з використанням оригінальних і ефективних пошукових систем і методик.
 • Бізнес-планування (оплачує інвестор).
 • Залучення грошових і інших ресурсів, управління проектом.

На жаль, дуже актуальна у кризовій обстановці КСР поки недостатньо використовується в Україні. Про це свідчать хоча б недавні приклади її ігнорування в Придніпровському регіоні: казан для спалювання лушпиння соняшнику на підприємстві "Олейна"; використовування палива, "збагаченого" відходами коксохімвиробництва; утилізація балістичних ракет безпосередньо у Дніпропетровську і Павлограді; будівництво в безпосередній близькості від житлових масивів вже декількох черг виробництва свинцевих акумуляторів "Іста".

Але сподіватимемося, що наш регіон виправить помилки і надалі КСР буде прийнята як перспективний напрям розвитку країни. І ми зробимо ще один крок на шляху входження країни до Європейського співтовариства.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

‡агрузка...


Андрій ДЕНИСЕНКО

Розрита могила

У Новоолександрівці під Дніпром - нова ілюстрація до відомого Шевченкового віршу. Під виглядом і прикриттям археологічного дослідження по варварськи знищено 5-тисячолітній курган. Усі розкоп...
Всі ми у ці дні про щось мовчимо. Кожен про своє, але і усі про одне, спільне. Але треба не лише мовчати. Треба і нагадувати, згадувати, поширювати, тільки б усі довкола ніколи не забули. 21...
Особливості українізації в одному невеликому місті і його околицях. То є не філологія. То є психологія.) Група в соціальній мережі невеликого міста центральної України. Учасники місцеві російсько...
В 1816 році в Європі стався рік без літа. В червні-серпні в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, Берліні були морози, сніги, бурі та затяжні дощі. Кліматичну аномалію викликало виверження вулкану Тамбора в Інд...